PALJUN VUOKRAEHDOT


HINATTAVAN KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT
(kevyt perävaunu DKU-524 + palju irtaimistoineen)

Vuokralleottajan (vuokralainen) on noudatettava näitä hinattavan kylpytynnyrin (myöhemmin “laite”) vuokrausehtoja sekä paljun käyttöohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty. Vuokralleottaja on vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan hinattavan kylpytynnyrin luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralleottaja on palauttanut sen vuokranantajalle.

Vuokrausmaksun suorittaminen

Vuokraus maksetaan kokonaisuudessaan etukäteen laskulla. Varaus on sitova vasta maksun suorituksen jälkeen.

Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Hinattavan kylpytynnyri on palautettava sovittuun paikkaan viimeistään vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Jos hinattavaa kylpytynnyriä ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena.

Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Vakuutukset

Kevytperävaunussa on liikennevakuutus. Vuokralleottaja vastaa kokonaisuudessaan kaikista mahdollisista vahingoista, jotka kohdistuvat perävaunuun tai paljuun irtaimistoineen vuokra-aikana (mm. ohjeiden vastainen käyttö, tulipalo, kolari tai tieltä suistuminen, ilkivalta, varkaus)
Hinattavan kylpytynnyrin uudelleenhankinta-arvo on 4500€ täydellisessä tuhoutumisessa tai varkaustapauksessa.
Kärry on oltava aina lukittuna.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Hinattavaa kylpytynnyriä ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta edelleen kolmannelle osapuolelle.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia vähäistä kulumista lukuun ottamatta.

Vuokralaisen on tarkistettava hinattava kylpytynnyri luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Kylpytynnyri on oltava peruspuhdistettu käytön jälkeen. Puhdistukseen kuuluu tyhjennys, sisäpintojen pesu mukana tulevalla harjalla + huuhtelu, kaminan tyhjennys sekä tynnyrin ulkoinen siistiminen. Jos asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, häneltä tullaan laskuttamaan kylpytynnyrin puhdistuksesta 50€.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä. Vuokranantaja ei ole vastuussa vian aiheuttamista välillisistä haitoista. Jos paljun käyttö estyy vikatilanteessa on vuokralainen oikeutettu enintään vuokran palauttamiseen käyttämättä jääneiltä päiviltä.

Vuokralainen on 4500 euron uudelleenhankinta-arvoon saakka velvollinen:

 • Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
 • Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
 • Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Vuokralainen on vastuussa seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:

 • Ylikuormaus, mm perävaunun liikuttaminen siten, että paljussa on vettä.
 • Ajaminen vajailla tai tyhjillä renkailla.
 • Lumivahingot
 • Kolari tai tieltä suistuminen
 • Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
 • Paljun sisäpinnan vauriot
 • Ajaminen perävaunun ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
 • Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
 • Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
 • Kaikista vahingonteoista.
 • Varkaudesta vuokra-aikana
 • Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista.
 • Jos vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja tai käyttöohjeita.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta siltä osin kuin vuokranantaja saa korvauksena vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana perävaunun käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantaja ilmoittaa tämän jälkeen vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50€ arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön sekä toimittamaan kopion ilmoituksesta vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta. Ilmoittaminen ei kuitenkaan poista vuokralaisen korvausvelvollisuutta vuokranantajalle koskien vuokrattua perävaunua ja paljua irtaimistoineen.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta.

Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka.

Tämä koskee myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokralleantaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka laitteen rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralleottajalle saattaa aiheutua.

Vuokraan sisältyvät asiat

 • Kevytperävaunu DKU-524, jossa kiinteästi lavan päälle asennettuna 8-10 hlön merialumiininen kylpypalju ja kamiina
 • Perävaunun liikennevakuutus
 • Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset

Sopimuksen purkaminen

Vuokraus maksetaan kokonaisuudessaan etukäteen laskulla. Varaus on sitova vasta maksun suorituksen jälkeen.
Jos vuokralainen haluaa purkaa vuokrasopimuksen on siitä ilmoitettava puhelimitse ja sähköpostilla vuokranantajalle.
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua palautetaan vuokra kokonaisuudessaan.
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen 14-30 vrk ennen vuokrauksen alkamista palautetaan vuokrasta 50%
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen 7-14 vrk ennen vuokrauksen alkamista palautetaan vuokrasta 30%
Alle 7 vrk sisällä vuokrauksen alkamisesta peruutetusta varauksesta vuokraa ei palauteta.
Juhlapyhien sekä syys- ja hiihtolomien varauksissa alle 30vrk sisällä vuokrauksen alkamisesta peruutetusta varauksesta vuokraa ei palauteta.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti.

Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat.

Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.